Regulamin Konkursu „Soczysty konkurs na 66-lecie Pałacu Kultury i Nauki” z dnia 19.07.2021 r.

 

1. Organizator Konkursu

1.1. Organizatorem Konkursu „Soczysty konkurs na 66-lecie Pałacu Kultury i Nauki”, zwanego dalej „Konkursem”, jest PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 16 lok. 205, 00-238 Warszawa, o nr NIP 521 38 16 797 oraz REGON 36967941900000, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowy m dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000722813, reprezentowaną przez Martę Radomską – Account Director, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Zarządu, Emilię Hahn, działający na zlecenie Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków w ramach programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku XI” (dalej: „Organizator”)

2. Regulamin Konkursu

2.1. Konkurs odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej za pomocą profilu „Apetyt na Polskie”, koordynowanego przez Organizatora na portalu Facebook oraz Instagram, zgodnie z niniejszym Regulaminem (dalej: „Regulamin”), który reguluje czas trwania, zasady i warunki, na jakich Konkurs jest realizowany.

2.2. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz prawa i obowiązki Organizatora.

2.3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej profilu „Apetyt na polskie”, pod adresem: //www.apetytnapolskie.com/66-lecie-pkin.

2.4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, ani związany z serwisem Facebook oraz Instagram. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tego podmiotu.

2.5. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie serwis Facebook i Instagram.

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw uczestników do korzystania z profilu w serwisie.

2.7. Celem Konkursu jest promocja profilu „Apetyt na polskie”, prowadzonego w ramach programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku XI”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków. Program finansowany jest ze środków Funduszu Promocji Warzyw i Owoców.

3. Warunki uczestnictwa

3.1. Udział w Konkursie biorą wyłącznie osoby, które spełniają wymagania Regulaminu i które dokonały samodzielnie prawidłowego zgłoszenia (dalej: „Uczestnicy”).

3.2. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca stale na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca jedno prawdziwe i aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook i Instagram – z zastrzeżeniem pkt 3.3. poniżej.

3.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie władz Organizatora, Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków lub podmiotu, któremu powierzono obsługę Konkursu, a także osoby, których członkami rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa są wyżej wymienieni.

3.4. Zatajenie lub podanie fałszywych danych dotyczących okoliczności wyłączających możliwość udziału w Konkursu skutkuje wykluczeniem danej osoby z udziału w Konkursie.

3.5. Organizator rezerwuje sobie prawo do weryfikacji osób biorących udział w Konkursie.

3.6. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w czasie trwania Konkursu:

 1. a) posiadać zarejestrowane konto w serwisie Facebook lub Instagram, lub stworzyć konto w serwisie Facebook lub Instagram;
 2. b) wykonać zadanie konkursowe, o którym mowa w ust. 5 poniżej.

3.7. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

3.8. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3.9. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich przez Uczestnika, w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie, ponosi wyłącznie owy Uczestnik.

4. Czas trwania konkursu

4.1. Konkurs trwa od 21 lipca 2021 r. od godz. 00:00 do 21 lipca 2021 r. do godz. 23.59.

4.2. Zgłoszeń konkursowych należy dokonywać dnia 21 lipca 2021 r. do godziny 23.59.

4.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w serwisie Facebook i Instagram, na koordynowanych przez Organizatora profilach „Apetyt na polskie”, pod adresem:

najpóźniej do 30 lipca 2021 r.

5. Zadanie konkursowe

5.1. Uczestnik może dokonać zgłoszenia do konkursu poprzez umieszczenie zdjęcia na swoim profilu w serwisie Facebook lub Instagram z oznaczeniem go hashtagami #apetytnapolskie oraz #pkin. Zdjęcie musi zostać zrobione na Tarasie Widokowym Pałacu Kultury i Nauki lub z widocznym budynkiem Pałacu Kultry i Nauki, a także musi zawierać sok (np. w opakowaniu kartonowym bądź butelce, z zasłoniętym logotypem marki bądź innymi detalami mogącymi umożliwić jej identyfikację), warzywo i/lub owoc lub tzw. naklejki dostępne w aplikacjach instagram i facebook symbolizujące warzywa, owoce, soki. Zdjęcie musi być wstawione w trybie publicznym, umożliwiającym jego zobaczenie przez wszystkich użytkowników wskazanych platform społecznościowych.

5.2. Za poprawne zgłoszenie uznaje się wykonanie zadania konkursowego w terminie wskazanym w pkt 4.1.

5.3. Zgłoszenie nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, stanowić reklamy innych podmiotów lub marek oraz sugerować samodzielnego wyciskania soku, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

5.4. Zgłoszenie nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, naruszania dóbr osobistych jakichkolwiek osób, jak też naruszać praw własności intelektualnej jakichkolwiek osób.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszeń niespełniających warunków określonych w Regulaminie, w szczególności:

 1. a) osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się kilkoma Profilami na Facebooku lub Instagramie,
 2. b) osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się Profilem na Facebooku lub Instagramie, w którym został podany fikcyjny adres email lub nieprawdziwe lub niepełne imię lub nazwisko danej osoby,
 3. c) osoby prowadzącej działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w wizerunek programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku” oraz Pałacu Kultury i Nauki,
 4. d) osoby prowadzącej działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności godzącej swoim zachowaniem w interesy osób trzecich.

6. Zasady wyłaniania zwycięzców, Jury oraz Nagrody

6.1. W Konkursie Organizator gwarantuje nagrody – nagrodzonych zostanie 5 Uczestników (dalej: „Laureaci”), którzy w ramach Konkursu przygotują najbardziej kreatywne zdjęcia zgodne z Regulaminem.

6.2. Nagrody przydziela Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele Organizatora, Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków oraz Pałacu Kultury i Nauki.

6.3. Głównym kryterium oceny jest kreatywność zdjęcia i/lub jego opisu. Laureaci zostaną wybrani na podstawie subiektywnej oceny Jury w terminie do 30 lipca 2021 r.

6.4. Informacje o nagrodzonych pojawią się w poście podsumowującym Konkurs, zamieszczonym na profilach „Apetyt na polskie” na Facebooku i Instagramie.

6.5. Nagrodami w Konkursie jest 5 zestawów, w których skład wchodzą:

– Upominki promocyjne Pałacu Kultury i Nauki (kubek oraz torba płócienna z brandingiem PKiN)

– Zestaw soków (24 butelki po ok. 300 ml)

6.6. Wartość pojedynczej nagrody to 120 zł brutto.

6.7. Dodatkowo przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Pieniężna część nagrody zostanie pobrana przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana Laureatom.

6.8. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.

6.9. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

6.10. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.

7. Rozstrzygnięcie konkursu oraz odbiór nagród

7.1 W celu ustalenia szczegółów przekazania Nagród ze zwycięzcami skontaktuje się przedstawiciel Organizatora do 27 lipca 2021 r. Kontakt nastąpi poprzez ich profile na portalu Facebook oraz Instagram, przez które zostały przesłane zgłoszenia do konkursu. Adres kontaktowy do Organizatora dla Laureatów: joanna.maciejewicz@prhub.eu.

7.2 Laureaci nie nabywają albo tracą prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Laureaci są zobowiązani do zwrotu wartości nagrody.

7.3 Warunkiem nabycia prawa do Nagrody, jest wysłanie przez Laureata odpowiedzi potwierdzającej otrzymanie przez zwycięzcę Konkursu informacji o wygranej w terminie 2 dni od otrzymania tej informacji od Organizatora, tj. najpóźniej do 30 lipca 2021 r.

7.4 Potwierdzenie otrzymania informacji o wygranej powinno zawierać dane konieczne do wydania Nagrody, tj. imię, nazwisko i adres, na który zostanie przesłana nagroda rzeczowa.

7.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikającą z nieprawidłowego podania danych osobowych Laureata lub ich zmiany do czasu wydania Nagrody.

7.6 Nagrody niewydane w okresie trwania Konkursu pozostają do dyspozycji Organizatora.

8. Postępowanie reklamacyjne

8.1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu powinny być składane na piśmie do Organizatora, drogą mailową na adres: joanna.maciejewicz@prhub.eu.

8.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

8.3. Organizator w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

8.4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

9. Przetwarzanie danych osobowych

9.1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str.1), organizator konkursu informuje, że administratorami danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator Konkursu, PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 16 lok. 205, 00-238 Warszawa, NIP 521 38 16 797, REGON 369679419, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000722813. Dane kontaktowe e-mail: info@prhub.eu, adres do korespondencji: ul. Długa 16 lok. 205, 00-238 Warszawa.

9.2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane Administratorów zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („RODO”).

9.3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu obejmować będzie następujący zakres danych:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres;
 3. dane profilu na Facebooku i/lub Instagramie.

9.4. Administratorzy danych informują, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

9.5. Dane Uczestników Konkursu przetwarzane będą:

 1. w celach i w zakresie związanym z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonieniem Laureata i Wyróżnionych zgodnie z zasadami niniejszego Konkursu, przyznaniem i przekazaniem Nagród, rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji – podstawą prawną przetwarzania we wskazanych celach jest art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz c RODO,
 2. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi w związku z prowadzonym Konkursem i innymi świadczeniami związanymi z Konkursem – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

9.6. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez cały czas trwania Konkursu, do czasu wyłonienia Laureatów oraz wykonania wszystkich czynności związanych z zakończeniem Konkursu, w tym niezbędnych do dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami lub w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratorów, nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem i zgłoszeniami konkursowymi.

9.7. Dane osobowe Uczestników powierzane są przez Administratorów wyłącznie tym podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, w tym podmiotom, które odpowiadają za obsługę informatyczną, usługi promocyjne i PR, obsługę księgową, kurierską. Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i są zobowiązane do ochrony danych osobowych.

9.8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

9.9. W celu realizacji uprawnień w zakresie danych osobowych w szczególności określonych powyżej, Uczestnik może przesłać stosowną wiadomość na e-mail na adres: info@prhub.eu, lub pocztą tradycyjną na adres PR Hub, ul. Długa 16 lok. 205, 00-238 Warszawa.

9.10. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w każdym przypadku uznania, że doszło do naruszenia jego danych osobowych.

9.11. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich, jak też nie będą podlegały procedurze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności zaś profilowaniu.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora,

10.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści Zgłoszenia konkursowego.

10.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

10.4. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd.

10.5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019r. poz. 847).

10.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu.

10.7. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika.

10.8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

___

Regulamin Konkursu_Soczysty konkurs na 66-lecie Pałacu Kultury i Nauki.pdf