Spis treści:

I. Administrator

II. Proces przetwarzania danych osobowych

III. Świadczenie usług drogą elektroniczną

IV. Postanowienia końcowe

I. Administrator

Administratorem strony internetowej www.apetytnapolskie.com, dalej: strona lub witryna, oraz administratorem danych osobowych użytkowników strony, tj.:

 1. osób komunikujących się z administratorem na dane kontaktowe podane na stronie,
 2. osób zapisujących się na newsletter,
 3. osób publikujących wpisy pod zamieszczonymi na stronie artykułami,

jest Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków” z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36 lok. 340 (02-532 Warszawa), wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000205017, posiadające numery NIP: 5252298409 oraz REGON: 01572581700000, dalej: my.

II. Proces przetwarzania danych osobowych

Podawane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. 

W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poniżej podajemy najważniejsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników strony według następującego porządku:

 1. Cel przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych,
 2. Odbiorcy danych osobowych,
 3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,
 4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 5. Konsekwencje niepodania danych osobowych,
 6. Bezpieczeństwo danych osobowych.

1. Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych

Cele i podstawy prawne przetwarzania
danych osobowych lub prawnie uzasadniony interes administratora

Okres przechowywania danych osobowych

Kierowanie zapytań, komentowanie, komunikacja z portalami społecznościowymi

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. nasz prawnie uzasadniony interes wyrażających się w prowadzeniu komunikacji z użytkownikami strony, w tym udzielaniu odpowiedzi na wysyłane do nas zapytania, a także – w razie potrzeby – podejmowaniu innych działań zgodnie z prośbą użytkownika

Do momentu załatwienia sprawy w związku z otrzymanym przez nas zapytaniem

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu komunikacji i wymiany poglądów pomiędzy użytkownikami strony publikującymi komentarze pod artykułami

10 lat od momentu opublikowania wpisu

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
tj. zgoda na udostępnianie informacji o odwiedzinach na stronie i reakcjach użytkowników administratorom portali społecznościowych (Facebook, Twitter, Pinterest)

Do momentu wycofania zgody

Newsletter

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. nasz prawnie uzasadniony interes przejawiający się w prowadzeniu działań informacyjnych, w tym wysyłce newslettera na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej

Do momentu złożenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na wysyłanie materiałów informacyjnych drogą elektroniczną

Poprawienie funkcjonowania strony i prowadzenie statystyk

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Google Analytics w celu poprawienia funkcjonowania strony i prowadzenia statystyk związanych z jej użytkowaniem

Do momentu wycofania zgody

Roszczenia

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu przysługujących nam roszczeń cywilnoprawnych, w tym naprawienia poniesionej szkody, oraz obronie przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami

Do momentu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych

2. Odbiorcy danych osobowych

Podane nam dane osobowe udostępniamy wyłącznie trzem grupom podmiotów. W pierwszej kolejności są to nasi pracownicy i współpracownicy, którzy zajmują się obsługą serwisu i muszą mieć dostęp do zebranych danych w celu wykonywania powierzonych im obowiązków służbowych. Każdej osobie zaangażowanej w przetwarzanie danych osobowych wydajemy odpowiednie upoważnienie. 

Podane nam dane osobowe przekazujemy również stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań, w szczególności hostingodawcy witryny oraz poczty elektronicznej, obsłudze IT, która zajmuje się utrzymaniem witryny, dostawcy narzędzi Google Analytics oraz firmie prowadzącej w naszym imieniu działalność informacyjną, w tym nadzorującą realizację programu „5 warzyw, owoców lub soku”. W takim przypadku przekazanie danych następuje na podstawie podpisanych umów powierzenia do przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązujemy naszych dostawców do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lub innych instrumentów prawnych, które podlegają prawu Unii Europejskiej. 

W pewnych sytuacjach możemy także przekazać przetwarzane przez nas dane innym odbiorcom. Czynimy to jednak jedynie w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Dotyczy to przede wszystkim korzystania z usług kancelarii świadczących na naszą rzecz pomoc prawną, komunikacji z serwisami społecznościowymi, z którymi zintegrowana jest nasza strona (Facebook, Twitter, Pinterest), czy podjęcia działań zgodnie z otrzymanym przez nas zapytaniem.

3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Zbierane przez nas dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dalej: EOG. Mogą być one jednak przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Jeżeli dane użytkownika strony są przekazywane poza obszar EOG, stosujemy odpowiedni stopień zabezpieczeń danych osobowych, w tym standardowe klauzule umowne lub Tarczę Prywatności w przypadku krajów, w odniesieniu do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. Więcej informacji na ten temat użytkownik strony może uzyskać, kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyższej.

4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikom strony przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień zapraszamy do kontaktu na podane niżej dane kontaktowe (punkt IV Polityki Prywatności). 

Użytkownikowi strony przysługuje ponadto prawo cofnięcia zgodny na wykorzystywanie narzędzi Google Analytics w celach optymalizacji funkcjonowania strony i statystycznych oraz wtyczek stron trzecich (Facebook, Twitter, Pinterest). Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez usunięcie odpowiednich plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika w sposób opisany w Polityce Plików Cookies. 

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych w celach komunikacyjnych i informacyjnych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania; brak podania adresu e-mail uniemożliwi wysyłkę newlettera, a brak podania odpowiednich danych – opublikowanie komentarza pod artykułem lub udzielenie odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych stanowi dla nas cel priorytetowy. W związku z tym podejmujemy jak najdalej idące kroki, aby przetwarzane dane osobowe zostały należycie zabezpieczone. Śródki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych osobowych są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów RODO, a także adekwatne do poziomu potencjalnego ryzyka ich naruszenia, które poddajemy bieżącej ocenie.

III. Świadczenie usług drogą elektroniczną

Zgoda na świadczenie usług drogą elektroniczną i zgoda telekomunikacyjna

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej: UŚUDE, przesyłanie treści marketingowych, w tym informacji handlowych, drogą elektroniczną wymaga zgody osoby zainteresowanej na ich otrzymywanie. Osoba taka musi ponadto wyrazić zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, który to wymóg nakładają przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 ze zm.), dalej: PT. 

Z tego też powodu, aby zapisać się na newsletter, wymagane jest od użytkownika strony łączne wyrażenie obydwu ww. zgód, które następuje poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej w wyznaczonym miejscu. W celu weryfikacji udzielenia zgód wysyłamy do użytkownika wiadomość e-mail z żądaniem potwierdzenia zapisania się na newsletter. 

Zgody, o których mowa, mogą zostać cofnięte przez użytkownika w dowolnym momencie. Można to uczynić, kontaktując się z nami na podane niżej dane kontaktowe. Wycofanie którejkolwiek ze zgód uniemożliwi nam dalszą wysyłkę newslettera.

IV. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe zasady ochrony prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO, UŚUDE, PT oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, jak też powiadomienia o skorzystaniu z uprawnień opisanych w Polityce prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: apetytnapolskie@apetytnapolskie.com.